Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat czynny jest: codziennie od godziny 8.00 do godziny 16.00.

Procedura postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi

 • Stroną w sprawie jest każdy pracownik przedszkola oraz rodzic (opiekun prawny),którym przysługuje prawo składania skarg.
 • Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także interesie społecznym.
 • Wniesienie skargi nie powoduje jakiegokolwiek uszczerbku lub zarzutu w stosunku do osoby składającej skargę lub jego dziecka.
 • Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 153 w Łodzi w wtorki w godz. 8 00 – 15.00. Rozpatruje je dyrektor lub jego społeczny zastępca.
 • Skargi składa się do organu właściwego do ich rozpatrzenia.
 • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
  1. dzieci - jest nauczyciel, dyrektor przedszkola,
  2. nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola - dyrektor, zakładowe związki zawodowe, organy nadrzędne,
  3. dyrektora - organ prowadzący i organ nadzorujący przedszkole.
 • Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni przekazać ja właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego albo wskazać właściwy organ.
 • Skargę na pracownika można przekazać do rozpatrzenia jego przełożonemu służbowemu z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi.
 • O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.
 • Skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 • Skarga pochodząca od innych osób jest rozpatrywana z urzędu przez organ właściwy do rozpatrzenia skargi.
 • O sposobie rozpatrzenia skargi zawiadamia się skarżącego.
 • W razie nie wszczęcia postępowania rozpatrującego skargę w terminie określonym w punkcie 10, właściwy organ ją rozpatrujący jest zobowiązany zawiadomić strony podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin wszczęcia sprawy (również w przypadku zwłoki z przyczyn niezależnych od organu).
 • W razie nie wszczęcia postępowania dotyczącego rozpatrzenia skargi w terminie określonym w p. 10 przysługuje skarżącemu prawo zażalenia do organu wyższego stopnia, który uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych powyższego zaniedbania sprawy.
 • Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpatrzył sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać oznaczenie organu, od którego pochodzi wniosek, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
 • Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać dodatkowo uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • W przypadku ponownego wniesienia skargi organ załatwiający informuje organ wyższego stopnia.
 • Na wydane w toku postępowania postanowienie służy stronie zażalenie zgodnie z art. 141 § 1 KPA.
 • Zażalenie na postanowienie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.
 • Skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrole przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi
data: 17-05-2015
data: 17-05-2015
data: 17-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 24-11-2013 - Edycja treści
 • 09-06-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 633